OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ebook dimension s.r.o. pro web richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness
Část první – Obecná ustanovení – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness

Provozovatelem webu richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness a poskytovatelem služeb na tomto webu je společnost e-book dimension s. r.o., IČ 27108741, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 96862 (dále jen „provozovatel“). Nákupem v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, provozovaném na webových stránkách https://www.richardhusovsky.com souhlasíte s Obchodními podmínkami používání webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness stanovené provozovatelem (dále též jen „OP“).

Tyto OP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji služeb provozovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky https://www.richardhusovsky.com, nebo samostatné aplikace na ní umístěné (dále též jen „web richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness „). OP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness na webu. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou – li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto OP.

Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje zejména následující služby: pomoc při změně životního stylu, pomoc při hubnutí, zvýšení energie, motivace a další služby související se zdravou výživou. Dále poskytujeme výukové a další služby (společně též „produkty a služby Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness“).
Uživatelem produktů a služeb webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a

Corporate Wellness může být jen právnická nebo fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

Tyto OP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel bere na vědomí, že změna OP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness seznámit s aktuálním zněním OP.

Pro nákup produktů a využívání některých služeb na webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness může být vyžadována registrace uživatele. Za tím účelem je uživatel povinen uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě.
Uživatel webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

Uživatel webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Část druhá – Uživatelský účet na Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness

Na základě registrace do výukových programů zřídí provozovatel webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness uživateli uživatelský účet a přiřadí k němu přihlašovací jméno a heslo. Uživatel je povinen uživatelské jméno a heslo chránit a nezpřístupňovat jej třetím osobám. Pokud by došlo k neoprávněnému zpřístupnění uživatelského jména a hesla jakékoliv třetí osobě, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli a to na formuláři, který je uveden na webu v odkaze kontaktu https://www.richardhusovsky.com.cz/cs/kontakt.html. Po odeslání příslušných údajů prostřednictvím tohoto formuláře provozovatel uživatelský účet zablokuje.

Provozovatel webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou třetí osobou, která použila přihlašovací jméno a heslo uživatele, do doby než dojde k blokaci uživatelského účtu.

Uživatel webu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a provozovatel má právo na dobu nezbytné údržby systému odepřít dočasně uživateli přístup do jeho uživatelského účtu.

Provozovatel webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či třetích osob, jsou-li jejich díla zpřístupněna pomoci webu, či práva duševního vlastnictví provozovatele, případně ustanovení těchto OP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

V rámci uživatelského účtu webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness může vést provozovatel webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness kreditní účet, který je zřízen za účelem nákupu v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Na tomto účtu má uživatel k dispozici kredit odpovídající vloženým peněžním prostředkům. Vložit či navýšit kredit je možné ze strany uživatele zejména prostřednictvím e-bankingu, platební kartou, převodem na některý z bankovních účtů provozovatele uvedených na webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, nebo zadáním kódu vytvořeného provozovatelem (dárkové poukazy). Kredit je z účtu uživatele odepsán okamžikem realizace nákupu v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, ve výši uvedené u každého díla jednotlivě.

Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu na webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, dojde zároveň i ke zrušení kreditního účtu. Provozovatel provede vyúčtování a po odečtení paušální částky za zrušení účtu a vrácení přebývajících prostředků zašle zbývající peněžení prostředky poštovní poukázkou uživateli nebo bankovním převodem, pokud uživatel sdělí číslo účtu, kam si přeje zbývající prostředky zaslat. Poplatek za zrušení účtu a zaslání zbývajících prostředků v rámci ČR činí 50,- Kč, v rámci Evropské Unie 200,- Kč a zbytek světa 500,- Kč.

Pokud výše kreditu na webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness je nižší než příslušný paušální poplatek, uživatelský účet zanikne a zbývající kredit bude provozovatele použit na náhradu nákladů spojených se zrušením uživatelského účtu.

Kreditní účet uživatele na webu richardhusovsky.com zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness není úročen a uživatel nemá právo na jakékoliv úroky, či jiné plnění spojené s vložením prostředků na kreditní účet. Kreditní účet je provozovatelem veden pro každého uživatele bezplatně.

Část třetí – Nákup v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness

Uživatel je oprávněn na základě registrace nakupovat výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy, které jsou umístěné v členské sekci webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Zaplacením výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy získá uživatel přístup do členské sekce, ve které bude získávat obsah v souladu s detaily programů na změnu životního stylu a zdravé výživy, tak jak je uvedeno na webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

Ceny za stažené dílo jsou uvedeny jako konečné včetně příslušné daně z přidané hodnoty.
Cena za výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy zahrnují poplatek za jeho užití ve zvoleném rozsahu, tj. úplata buď za časově omezené období (dočasná rozmnoženina programu na změnu životního stylu a zdravé výživy), nebo úplata za získání trvalé rozmnoženiny programu na změnu životního stylu a zdravé výživy na dobu neurčitou. Cena zahrnuje vždy oprávnění k danému počtu rozmnoženin programů na změnu životního stylu a zdravé výživy, který je specifikován v detailu na webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness (pokud není v době nákupu v detailu zabezpečení díla uvedené období, lze programy na změnu životního stylu a zdravé výživy užívat v souladu s platným ustanovením autroského zákona). Žádný z programů na změnu životního stylu a zdravé výživy nesmí být stahován na paměťové zařízení (pc, čtečka, ipod, ipad apod.), uživatel může pro tento účel zakoupit CD/DVD verzi programu na změnu životního stylu a zdravé výživy.

Cena výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy může být uhrazena buď z kreditního účtu uživatele anebo provedením přímé úhrady ceny služby uživatelem, formou bankovního převodu, platební kartou, případně jinou možností, která bude provozovatelem nabídnuta. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny za výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy (tj. připsáním požadované částky na účet provozovatele) a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo rozmnoženinu stáhnout.
Podmínkou pro nákup výukových programů na změnu životního stylu a zdravé výživy v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness je registrace uživatele a odeslání objednávky. Nebude-li odeslaná objednávka na výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy uhrazena nejdéle do sedmi dnů ode dne jejího odeslání, bude objednávka výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy provozovatelem automaticky stornována a uživatel musí v případě zájmu provést objednávku novou.

Uživatelé mají také možnost zakoupit dárkový poukaz ve formě kreditů, a to tak, že příslušnou požadovanou výši kreditů uhradí provozovateli a na základě toho jim bude vygenerován dárkový poukaz s kódem pro uplatnění v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

Uživatel může použít kredit z dárkového poukazu na nákup výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy.

Cena je uvedena vždy u každého výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy. Cena výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy je uhrazena buď formou úhrady z kreditního účtu uživatele, nebo přímou platbou uživatelem. Způsob úhrady výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy vybírá uživatel v rámci své objednávky. V případě platby na bankovní účet, je uživatel povinen uvést vždy variabilní symbol, který bude provozovatelem za tím účelem vygenerován. Pokud uživatel variabilní symbol neuvede, provozovatel neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby za výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy. Uživatel je oprávněn reklamovat platbu výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy, kterou provedl, pokud byla provozovatelem chybně zúčtována, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího připsání na účet provozovatele. Provozovatel je povinen tuto reklamaci prošetřit a o výsledku uživatele informovat prostřednictvím e-mailu.

Část čtvrtá – Licenční podmínky

Úhradou ceny výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness získá uživatel oprávnění užít výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy. Uživatel je oprávněn výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy užít pouze pro svou osobní potřebu, nesmí vytvářet žádné rozmnoženiny výukových programů na změnu životního stylu a zdravé výživy, ani je žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně.

Uživatel je oprávněn výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy užít po dobu stanovenou pro konkrétní výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy a není oprávněn sám svévolně prodlužovat dobu, na kterou mu byla licence pro konkrétní výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy udělena, pokud v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel není oprávněn zakoupený výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní.

Uživatel není oprávněn pro výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy užívat komerčním způsobem.

Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva tvůrce výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy a bude postiženo podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy je zakázáno.

Část pátá – Autorská práva

Prostřednictvím webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness může uživatel za úplatu získat právo užít pro konkrétní výukový program na změnu životního stylu a zdravé výživy, a to formou nákupu v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Všechny výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy, které jsou prostřednictvím e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

Uživatel bere na vědomí, že obsah webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel není oprávněn web Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design na webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.
Pro vyloučení pochybností se autorským dílem rozumí -všechny výukové programy na změnu životního stylu a zdravé výživy, které jsou prostřednictvím e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness nabízené, jiná literární díla v digitalizované podobě (jako např. e-knihy, ebooky, články, recenze, výtahy, odborné práce, příspěvky, noviny, resumé apod.), dále zvukové záznamy. Autorským dílem rozumí také soubor více děl.

Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukový, nebo zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina je provozovatelem nabízena na webu za účelem jeho poskytnutí uživatelům.

Autorská díla jsou chráněna a uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

Uživateli může být prostřednictvím e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení (download) autorského díla, nebo přístupem do členské sekce. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho uživatelského účtu a v souladu s udělenou licencí. Přístupem do členské sekce se rozumí poskytnuté jedinečných přístupových údajů, které umožní uživatel vstup do členské sekce, která obsahuje materiály výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy.

Uživatel nesmí dílo užít jiným způsobem, než tím, ke kterému mu byla udělena licence a pouze v rozsahu stanoveném touto licencí. Rozsah licence bude vymezen vždy konkrétně při nákupu každého jednotlivého výukového programu na změnu životního stylu a zdravé výživy v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že každou předmětnou licenci provozovatel poskytuje bez územního omezení, není-li výslovně pro daný případ uvedeno jinak.

Část šestá – Technické podmínky

Ke stažení jakéhokoli díla (eknihy, ebooku, videa, článku, audia) je nezbytné hardwarové vybavení: Jakýkoliv počítač či jiné technické zařízení, které má k dispozici standardní prohlížeč webového obsahu s připojením na internet a další software, který je nezbytně nutný k funkčnosti, např. čtení eknih, čtení e-knih, přehrávání videí, audia nebo dalších výše zmíněných možností.

Provozovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud uživatel nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není povinen uživateli refundovat již provedenou platbu.
Provozovatel zabezpečuje svůj web Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness či sledování webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness nebo jiných uživatelů webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osob bez jejího souhlasu, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

Porušení webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, narušení jeho obsahu, bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness.

Pokud bude uživatelům umožněno vkládat své komentáře, případně chatovat na webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře smazat.

Provozovatel je oprávněn monitorovat chatovací místnosti a komentáře za účelem shora uvedeného.

Část sedmá – Ochrana osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní, kontaktní adresa, e-mail, telefon, datum narození a to na dobu trvání registrace uživatele.

Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést v uživatelském účtu a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, a to v rozsahu jméno, přímení a e-mailová adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu uživatele.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v prvním odstavci tohoto článku je nezbytné pro plnění smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

Stránka Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.“ Návštěvnost nesledujeme na stránkách, kde jsou zobrazeny osobní údaje.

Část osmá – Závěrečná ustanovení

Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany provozovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

Provozovatel dbá na zachovávání autorských práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv u některého z děl v e-shopu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu. Oznámení by mělo obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele, dílo, jehož se údajné porušení týká, případně další podrobnosti, které má uživatel k dispozici.

Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webu Richardhusovsky.com – zdravá výživa, zdravý životní styl a Corporate Wellness. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 3.9. 2013

Pin It on Pinterest

Share This